Subsidies en leningen

Samen dragen we bij aan een duurzaam Nederland. Het verduurzamen van je huis is met de huidige energieprijzen relevanter dan ooit. We hebben een aantal interessante subsidie- en lening mogelijkheden om uw gebouw te verduurzamen op een rij gezet. Ons energieloket, de WoonWijzerWinkel Limburg, kan u ondersteunen met advies en de benodigde vervolgstappen. Klik op onderstaande link voor alle beschikbare actuele subsidie of leningsmogelijkheden.
Verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer

Subsidies

Landelijke investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend nederland) kun je een ‘ISDE-subsidie’ (investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) aanvragen. De ISDE subsidie kan worden gebruikt voor onder andere:
•    isoleren van je woning (tot 30% teruggave van de totale kosten bij meerdere verduurzamingsmaatregelen);
•    warmtepompen;
•    zonneboilers.

Meer informatie over deze subsidie en de voorwaarden vind je op de website van het RVO: 
 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (rvo.nl)

Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

VvE’s kunnen voor de volgende drie zaken subsidie aanvragen: advies over energiebesparende maatregelen, advies over oplaadpunten voor elektrische auto’s of laten aanleggen van een basislaadinfrastructuur en daadwerkelijke verduurzamingsmaatregelen. Denk daarbij aan isolatie, (hybride) warmtepompen of zonneboiler. Zonnepanelen zijn vanaf 2024 uitgesloten van deze regeling. Deze vergoeding kun je aanvragen tot en met 31 december 2027.  

Meer informatie over deze subsidie en de voorwaarden vind je op de website van het RVO.

Subsidieregeling afkoppelen regenwater
Subsidies | Gemeente Simpelveld

Leningen

Duurzaamheidslening

In onze gemeente kom je als eigenaar van een gebouw wellicht in aanmerking voor de Duurzaamheidslening Simpelveld. Onze gemeente stimuleert en maakt het verduurzamingsproces aantrekkelijker door het bieden van een financiële lening. De lening heeft een aantrekkelijke rente van 2,75%.

Warmtefonds

Ben je eigenaar van een woning? Dan kun je een lening met aantrekkelijke voorwaarden afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds als je jouw woning energiezuiniger wil maken. Heb je samen een inkomen van minder dan € 60.000? Dan betaal je geen rente over deze lening. Ook als je een huis hebt, maar weinig kunt lenen of ouder bent dan 75 jaar kun je deze lening krijgen. Je kunt kiezen uit meer dan 25 energiezuinige maatregelen om jouw energierekening te verlagen. Denk hierbij aan isolatie of het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp. 
 

WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel is het energieloket van en voor de gemeente Simpelveld. De adviseurs van de WoonWijzerWinkel staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren om uw woning te verduurzamen.

Bezoek de website van de WoonWijzerWinkel voor meer informatie of bezoek de showroom en het adviescentrum van de WoonWijzerWinkel aan de Roda JC Ring 61 unit I in Kerkrade om zelf te zien en te ervaren welke oplossingen er zijn om uw woning te verduurzamen.

Warmtetransitie

Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. In het nationaal klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij dient te zijn. Het doel is te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en over te stappen op schone en duurzame energiebronnen. Aanleidingen zijn het veranderende klimaat en de kwetsbaarheid van fossiele energiebronnen waaronder de afhankelijkheid van instabiele olie- en gasprijzen.


De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Op deze manier werken we aan een toekomstbestendige en duurzame gebouwenvoorraad. De visie is tot stand gekomen door verdiepend onderzoek op de technische oplossingen, gesprekken met stakeholders (woningcorporatie, netwerkbeheerder) en een gemeente brede enquête met vragen over energiezuinig en aardgasvrij wonen. De Transitievisie Warmte wordt iedere vijf jaar geactualiseerd, klik op onderstaande link voor de laatste versie (transitievisie warmte 2.0). 

TRANSITIEVISIE WARMTE 2.0 

In de Transitievisie Warmte 2.0 ligt de focus op de korte termijn, met de ambitie om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2019. Er wordt ingegaan op kansrijke alternatieve warmtevoorzieningen, de aanpak voor de warmtetransitie wordt beschreven en de rol en betrokkenheid van de gemeente wordt toegelicht. Op deze manier weten onze inwoners waar ze aan toe zijn. 

Wij zetten als gemeente in op het isoleren van woningen en gebouwen om vervolgens of gelijktijdig over te stappen op individuele warmteoplossingen, zoals (hybride) warmtepompen of een kleine collectieve voorziening voor meerdere adressen. De gemeente zet zich vooralsnog niet in voor het realiseren van grootschalig collectieve warmtenetten.
Uiteindelijk zijn deze stappen alleen mogelijk als ze haalbaar en betaalbaar zijn. Via een twee sporen beleid wordt ingezet op het behalen van de ambitie. Gemeentebreed worden verschillende acties uitgezet om te anticiperen op de vraag en behoeften van gebouweigenaren om te verduurzamen. Daarnaast gaan we met specifieke doelgroepen aan de slag om te zorgen voor de benodigde versnelling.
 

Voor verdere vragen en/of suggesties t.a.v. Transitievisie Warmte, kunt u een mail sturen naar duurzaamheid@simpelveld.nl of bellen naar 045 5448383.

Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Simpelveld. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, drogere zomers en meer extreme neerslag zoals in de zomer van 2021.

Door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen we overlast en schade als gevolg van extreem weer, tot een minimum beperken. Daarbij biedt klimaatadaptatie ook kansen om een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze inwoners te versterken. Denk aan het planten van bomen en het vergroenen van tuinen voor meer schaduw en infiltratie en opvang van regenwater.

Deze opgave moeten we samen met alle partijen uit de regio oppakken. Niets doen is immers geen optie.

In de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

In het Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo gaan we in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente in kaart brengen, onderzoeken we hoe we onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via waterklaar en de WoonWijzerWinkel.

Energiecoöperatie gemeente Simpelveld

Als buurt zelf bepalen hoe je energievoorziening en warmtevoorziening eruit ziet en daar gezamenlijk eigenaar van kunnen worden; is mogelijk met een lokale energiecoöperaties! Een energiecoöperatie is een groep bewoners, of ondernemers die samen hun stad of dorp willen verduurzamen. Zo kunnen burgers gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Bewoners kunnen, door lid te worden van een energiecoöperatie, op een laagdrempelige manier en met een laag risico instappen bij de projecten die door de energiecoöperatie worden gerealiseerd. De opbrengsten van de projecten komen ten goede aan de energiecoöperatie en worden daarnaast door de energiecoöperatie doorgaans deels geïnvesteerd in de lokale gemeenschap.


In de gemeente Simpelveld zijn we ook bezig een energiecoöperatie op te richten, om bewoners actief te kunnen betrekken bij de uitvoering van de energietransitie en de voordelen lokaal te laten landen. Een aantal inwoners uit de gemeente hebben al hun handen ineengeslagen om de coöperatie tot stand te brengen en verduurzaming in eigen buurt te realiseren. Ze gaan zich bezig houden met energiebesparing en de opwekking van energie (bijvoorbeeld zonne- of windenergie), maar ook gezamenlijke inkoop van isolatiemogelijkheden of een buurt-warmtepomp valt onder de mogelijkheden. 


Nieuwsgierig geworden? Of bent u benieuwd hoe u kunt bijdragen aan de energietransitie? Neem dan contact op door een mail te sturen naar duurzaamheid@simpelveld.nl of te bellen naar 045 5448383.
 

Zie ook: