Subsidies

Samen dragen we bij aan een duurzaam Nederland. Dat betekent dat we de uitstoot van fossiele brandstoffen en schadelijke broeikasgassen voorkomen. Bent u van plan om uw woning te verduurzamen? Wij helpen u graag met advies, subsidies en financiering. Op dit moment verstrekt de gemeente Simpelveld geen financiële regelingen.

Via de volgende link vindt u de provinciale en landelijke financiële regelingen voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor het verduurzamen van uw woning:

Leningen Duurzaam Thuis - Provincie Limburg

Stimuleringslening Duurzaam Thuis SVn 

Bovenstaande financiële regeling wordt verstrekt door de Provincie Limburg. In de toewijzingsbrief van de Provincie Limburg staat hoe u de aanvraag bij SVn indient.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (rvo.nl)

WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel is het energieloket van en voor de gemeente Simpelveld. De adviseurs van de WoonWijzerWinkel staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren om uw woning te verduurzamen.

Bezoek de website van de WoonWijzerWinkel(externe link) voor meer informatie of bezoek de showroom en het adviescentrum van de WoonWijzerWinkel aan de Roda JC Ring 61 unit I in Kerkrade om zelf te zien en te ervaren welke oplossingen er zijn om uw woning te verduurzamen.

Transitievisie Warmte

In het document "De Transitievisie Warmte" geeft de gemeente de mogelijkheden aan naar een aardgasvrij Simpelveld in 2050.

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument waarmee de gemeente een doorkijk geeft naar het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving.

Het doel is het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te gaan op schone en duurzame energiebronnen. Aanleidingen zijn het veranderende klimaat en de kwetsbaarheid van fossiele energiebronnen waaronder de en de afhankelijkheid van instabiele olie- en gasprijzen.

In één keer heel Simpelveld aardgasvrij maken is onmogelijk. De overgang naar aardgasvrij doen we stapsgewijs. We gaan de komende tijd samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bepalen hoe we woningen en gebouwen kunnen verduurzamen. We verkennen de mogelijkheden om energie te besparen met isolatie en te verduurzamen met geschikte warmtetechnieken en -bronnen.

De Transitievisie Warmte 1.0 omvat de uitgangspunten die een eerste perspectief bieden voor een aardgasvrij Simpelveld in 2050. 

Voor verdere vragen en/of suggesties t.a.v. Transitievisie Warmte, kunt u een mail sturen naar info@simpelveld.nl of bellen naar 045 5448383.

Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Simpelveld. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, drogere zomers en meer extreme neerslag zoals in de zomer van 2021.

Door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen we overlast en schade als gevolg van extreem weer, tot een minimum beperken. Daarbij biedt klimaatadaptatie ook kansen om een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze inwoners te versterken. Denk aan het planten van bomen en het vergroenen van tuinen voor meer schaduw en infiltratie en opvang van regenwater.

Deze opgave moeten we samen met alle partijen uit de regio oppakken. Niets doen is immers geen optie.

In de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

In het Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo gaan we in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente in kaart brengen, onderzoeken we hoe we onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via waterklaar(externe link) en de WoonWijzerWinkel(externe link).