Warmtetransitie

Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. In het nationaal klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij dient te zijn. Het doel is te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en over te stappen op schone en duurzame energiebronnen. Aanleidingen zijn het veranderende klimaat en de kwetsbaarheid van fossiele energiebronnen waaronder de afhankelijkheid van instabiele olie- en gasprijzen.

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Op deze manier werken we aan een toekomstbestendige en duurzame gebouwenvoorraad. De visie is tot stand gekomen door verdiepend onderzoek op de technische oplossingen, gesprekken met stakeholders (woningcorporatie, netwerkbeheerder) en een gemeente brede enquête met vragen over energiezuinig en aardgasvrij wonen. De Transitievisie Warmte wordt iedere vijf jaar geactualiseerd, klik op onderstaande link voor de laatste versie (transitievisie warmte 2.0). 

TRANSITIEVISIE WARMTE 2.0 

In de Transitievisie Warmte 2.0 ligt de focus op de korte termijn, met de ambitie om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2019. Er wordt ingegaan op kansrijke alternatieve warmtevoorzieningen, de aanpak voor de warmtetransitie wordt beschreven en de rol en betrokkenheid van de gemeente wordt toegelicht. Op deze manier weten onze inwoners waar ze aan toe zijn. 

Wij zetten als gemeente in op het isoleren van woningen en gebouwen om vervolgens of gelijktijdig over te stappen op individuele warmteoplossingen, zoals (hybride) warmtepompen of een kleine collectieve voorziening voor meerdere adressen. De gemeente zet zich vooralsnog niet in voor het realiseren van grootschalig collectieve warmtenetten.
Uiteindelijk zijn deze stappen alleen mogelijk als ze haalbaar en betaalbaar zijn. Via een twee sporen beleid wordt ingezet op het behalen van de ambitie. Gemeentebreed worden verschillende acties uitgezet om te anticiperen op de vraag en behoeften van gebouweigenaren om te verduurzamen. Daarnaast gaan we met specifieke doelgroepen aan de slag om te zorgen voor de benodigde versnelling.
 

Voor verdere vragen en/of suggesties t.a.v. Transitievisie Warmte, kunt u een mail sturen naar duurzaamheid@simpelveld.nl of bellen naar 045 5448383.