De organisatie van ambtenaren ondersteunt het gemeentebestuur. Bij gemeente Simpelveld werken ongeveer 80 ambtenaren op het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

Ambtelijke organisatie

De gemeentesecretaris / algemeen directeur leidt de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is voorzitter van het gemeentelijke managementteam, dat verder bestaat uit de drie afdelingsmanagers.

De ambtelijke organisatie adviseert het gemeentebestuur over het te voeren beleid en zorgt, na besluitvorming voor uitvoering van het vastgestelde beleid.

De ambtelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen:

 • Dienstverlening

 • Leefomgeving

 • Bedrijfsvoering

De afdeling Dienstverlening

Bestaat uit diverse teams die zich bezig houden met de levering van producten en diensten aan burgers, bedrijven en instellingen.

De afdeling Dienstverlening bestaat uit de volgende teams:

 • Burgerzaken / Burgerlijke Stand
 • Klant Contact Centrum
 • Sociaal Domein (Jeugdhulp, WMO, leerlingenvervoer en subsidies niet-professionele instellingen)
 • Vergunningen, toezicht & handhaving
 • Meldpunt overlast
 • Accommodatiebeheer

De afdeling Leefomgeving

Bestaat uit twee taakgroepen: taakgroep integraal beleid en regie en taakgroep beheer openbare ruimte.

De taakgroep integraal beleid en regie benadert de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op een integrale wijze en vertaalt deze in lokaal beleid. De taakgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het beleid, maar ook voor het communicatieve en bestuurlijke proces waarmee het tot stand komt. De klanten van de taakgroep zijn primair de bestuurders van het college en in het verlengde daarvan de gemeenteraad.

De taakgroep beheer openbare ruimte houdt zich bezig met realisatie, beheer en instandhouding van de openbare ruimte en de gemeentelijke sociaal culturele en sportaccommodaties. De taakgroep is gericht op planmatige realisatie en beheer en het oplossen van acute problemen in de openbare ruimte.

De afdeling Bedrijfsvoering

Houdt zich bezig met de interne dienstverlening. De medewerkers van deze afdelingen ondersteunen en adviseren het college, de gemeenteraad en de interne organisatie optimaal bij de uitvoering van de primaire processen en het realiseren van de organisatiedoelen.

De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit de volgende teams:

 • Bestuursondersteuning & kabinet
 • Communicatie
 • Facilitaire Zaken
 • Financiën • HRM
 • Informatiemanagement
 • Juridische zaken