De griffie en de griffier zijn er voor de gemeenteraad. De griffie behoort niet tot het ambtelijke apparaat, maar is benoemd door en in dienst van de gemeenteraad.

De griffie plant de raads- en commissievergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over de voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van moties, amendementen, schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt.

Om de belangen van de gemeenteraad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en gemeentesecretaris. Tevens is de griffier altijd aanwezig tijdens de raadsvergaderingen en ondertekent de griffier de raadsstukken.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken de inwoners en instanties contact met de gemeenteraad, fracties en/of raadsleden. Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunnen ze contact opnemen met de raadsgriffie

Samenstelling raadsgriffie

Raadsgriffier

Plaatsvervangend griffier: 1e loco - de heer G.G.H. Hollands
Griffiemedewerkster: Mevrouw R. Bartholomé
Notuliste: Mevrouw R. Bartholomé