Het steuntje in de rug

Om de energietransitie te versnellen is het nodig eigenaren van gebouwen gelegen in de gemeente Simpelveld te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De gemeente Simpelveld stimuleert en maakt het verduurzamingsproces aantrekkelijker door het aanbieden van een financieel aantrekkelijke lening, de “Duurzaamheidslening Simpelveld”. Als eigenaar van een gebouw in onze gemeente kunt u in aanmerking komen voor deze lening.

De “Duurzaamheidslening Simpelveld” is bedoeld om duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie haalbaar te maken voor alle inwoners van onze gemeente. De lening heeft een aantrekkelijk rente van 2,75 %. Het is mogelijk om een lening te krijgen van minimaal € 1.000,- en maximaal € 35.000,- voor één eigenaar en € 50.000,- voor verenigingen van eigenaren (VVE's), ondernemers, verenigingen of stichtingen.

Voorbeelden van duurzaam- en klimaatadaptieve maatregelen:

  • isolerende maatregelen
  • plaatsen installaties zoals (hybride)warmtepompen en zonneboilers
  • zonnepanelen en energieopslag

afkoppeling, infiltreren en opvangen van hemelwater

Andere mogelijkheden

Ondanks de aantrekkelijke rente van onze Duurzaamheidslening is dit niet voor iedereen de meest voordelige keuze. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot €60.000,- betalen namelijk via het Nationaal Warmtefonds 0% over hun rente. Daarnaast zijn er ook leenmogelijkheden voor eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte. Klik hier(externe link) voor meer informatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Verordening Duurzaamheidslening Simpelveld

In de verordening Duurzaamheidslening Simpelveld staan alle voorwaarden in detail beschreven. Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • Het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaatadaptieve maatregelen wilt treffen, dient te staan op het grondgebied van de gemeente Simpelveld.
  • U dient eigenaar te zijn van het bouwwerk waarbij u duurzaamheids- en/of klimaatadaptieve maatregelen wilt treffen.
  • U mag de duurzaamheids- en/of klimaatadaptieve maatregelen pas uitvoeren als u bericht heeft ontvangen dat u in aanmerking komt voor een lening.
  • U dient zelf na te gaan of er voor het realiseren van de beoogde energiebesparende- en/of klimaatadaptatie maatregelen een omgevingsvergunning verplicht is, of dat er andere bestuursrechtelijke privaatrechtelijke belemmeringen zijn. Ook dient de uitvoering niet in strijd te zijn met de Wet natuurbescherming.

Verordening Duurzaamheidslening Simpelveld

Lening

De looptijd van de lening bedraagt 15 jaar. Het is een annuïtaire lening, dat wil zeggen dat uw maandbedrag vast staat.

U lost de schuld in gelijke maandtermijnen af. Eerder aflossen is boetevrij mogelijk. Dit kan van €1.000,- en hele bedragen afgerond op € 100,-. U ontvangt daarna een herberekening waarin uw maandbedrag wordt bijgesteld. De looptijd blijft hetzelfde.

Controle

De gemeente Simpelveld behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs, of in het geval van een vermoeden van misbruik, bij de aanvrager na te gaan of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Wat moet ik doen?

Aanvraagformulier

U kunt een aanvraag indienen voor een Duurzaamheidslening via onderstaand formulier. Dit formulier kan digitaal of per post worden verstuurd.

DigiD linkAanvraagformulier duurzaamheidslening

Wat moet ik opsturen?

  • Recente offerte(s), gericht aan de aanvrager, met vermelding van de te treffen maatregel(en) en de kosten daarvan. Indien van toepassing: kopie van de kosten voor een energie-rapport, voor ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW en voor subsidiehulp.
  • Indien de aanvraag wordt ingediend ten behoeve van een bedrijfspand: een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).  

Met recent wordt bedoeld: niet ouder dan 6 maanden voor de datum van de aanvraag.

Afhandeling

De gemeente behandelt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen worden getoetst aan de Verordening Duurzaamheidslening Simpelveld. We streven ernaar om u binnen 5 weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of u in aanmerking komt voor een lening. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kent de gemeente de lening voorlopig toe met de garantie dat de lening verstrekt wordt na uitvoering van de maatregel(en). 

De financiering wordt pas daadwerkelijk verstrekt nadat een ondertekende overeenkomst met ondertekende SEPA-machtiging (automatische incasso) en facturen van de investering aan de gemeente zijn overlegd.