De bever is een fantastisch dier dat meestal onze vriend maar soms ook onze vijand is.

De bever in Limburg 

Eind jaren 80 werd de bever geherintroduceerd in Limburg. Dat was een succes. We schatten dat er inmiddels zo’n 1500 bevers in Limburg zijn. Het is een fantastisch dier dat meestal onze vriend is. Denk hierbij aan de dammen die water vasthouden in tijden van droogte en de bijdrage aan de biodiversiteit. Helaas is de bever ook soms onze vijand. Bevers (maar ook zijn bouwwerken) worden beschermd op basis van de Europese Habitatrichtlijn. 

Wat doet het waterschap?

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beverbeheer in beken en watergangen in het eigen gebied. Ook de waterkeringen (dijken) langs onder andere de Maas vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Wanneer activiteiten van de bever (graverij, bouw van dammen of vraat) tot schade leiden op ons eigendom, kan het waterschap actie nemen. Deze moeten passen binnen het zogenaamde Faunabeheerplan Bever. Dit kan bijvoorbeeld het weghalen van de dammen zijn. Zo zijn er nog meer stappen die het waterschap zet om de overlast van de bever te bestrijden. Echter in sommige gevallen is er geen andere uitweg dan afschot. De veiligheid kan dan ook in het geding zijn, bijvoorbeeld dat een bever een gat graaft onder de weg en er een sinkhole ontstaat. Voor afschot moet een ontheffing worden gekregen van de Provincie Limburg. Dit moet het waterschap altijd doen, vanwege de beschermde status. Dagelijks zijn mensen van het waterschap in de weer met de bever en zoeken naar oplossingen om bevers binnen ons watersysteem een duurzame plaats te geven. Geen gemakkelijke opgave. 

Melding doen

Wilt u als inwoner melding doen over de bever, doe dit dan via het meldingenformulier op de website van Waterschap Limburg