Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig (conform de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente is een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het OM blijft ook bestaan.

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de wet is geregeld dat de betrokkene en familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Voorheen was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterste redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

Melding psychische hulp

In de wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Familie, naasten of buren merken namelijk vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.  

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Na uw melding neemt iemand van de gemeente contact met u op. U kunt dan uitleggen wat er aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt. Let op, u doet de melding in de gemeente waar degene woont waar u zich zorgen over maakt. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen.

Kijk of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt: 
 - Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet. 
 - Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ voor hulp op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).  
- Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, Jeugd en Gezin Simpelveld tel. 06 38 75 75 41 of de gemeente, tel. 045 5448383.

Verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing. 

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Alle informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.