Met de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, houdt Simpelveld koers met de doorontwikkeling van bestaande thema’s en opgaven. We bouwen verder op de uitgangspunten, kernwaarden en beleidslijnen uit eerdere raadsperiodes. Belangrijke projecten zoals het I-Dop Bocholtz, de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving, herontwikkeling Schilterstraat, upgrading uitkijkpunt Huls(veld) en de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, zetten wij in de komende periode voort.
De begroting 2023 is opgesteld in een klimaat van ‘onzekerheid en onvoorspelbaarheid’ als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen en in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt onder andere voor ongekende inflatiecijfers die ook onze gemeente raken. Desondanks is de begroting meerjarig sluitend en laat in alle jaren tot en met 2026 positieve saldi zien.
 

Wel moet in 2023 eenmalig de algemene reserve worden aangesproken voor een bedrag van 
€725.000 maar wordt dit bedrag weer teruggestort in de jaren 2024 en 2025. De hoogte van de algemene reserve is, en blijft ook in 2023, ruimschoots voldoende.  
In 2026 neemt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, aanzienlijk af. Maar ook dat jaar laat een positief saldo zien. 
De onroerendzaakbelasting zal beperkt met 1,5% geïndexeerd worden. Het vast tarief voor de afvalstoffenheffing zal beperkt worden verhoogd. De rioolheffing kent een grotere stijging. Dit hangt met name samen met de stijgende kosten op het gebied van water en de noodzakelijke toekomstige investeringen. En verder is het voorstel om de hondenbelasting binnen vier jaar geleidelijk af te schaffen.
 

Waarnemend burgemeester Dion Schneider: “We bouwen niet alleen voort aan onze projecten, maar maken ook onze interne organisatie gereed voor toekomstige opgaven op het gebied van duurzaamheid, Omgevingswet en de opgaven in het sociaal maatschappelijk domein. Ondanks de stevige meerjaren investeringen hebben we een solide financiële basis.”