Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Simpelveld over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Adviesraad zijn vastgelegd in een met de gemeente overeengekomen convenant. De inrichting en werkwijze van de Adviesraad  zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken. We hebben het over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij.  Of juist aan de zijlijn staan door werkeloosheid, schulden of geldgebrek. We hebben het ook over opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden. En over ziek zijn en het leven met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Dit alles bij elkaar is het sociaal domein waarin wij leven. Onze gemeente maakt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Naast een verplichting uit de wet, vindt de gemeente het ook zeer belangrijk dat haar inwoners hierover actief meedenken in de Adviesraad Sociaal Domein.

Kort samengevat: de  Adviesraad Sociaal Domein denkt actief mee over de drie taken die de gemeente heeft op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. We geven gevraagd en ongevraagd advies. We doen dit werk als vrijwilligers.

Er wordt jaarlijks een inhoudelijk verslag opgemaakt waarin de werkzaamheden worden beschreven, zie:

Samenstelling van de adviesraad

Onze leden wonen in gemeente Simpelveld en hebben kennis van en/of affiniteit met de verschillende onderdelen van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. 
Om de verschillende belangen  goed te kunnen behartigen hebben we de Adviesraad in drie werkgroepen verdeeld. De werkgroepen specialiseren en verdiepen zich in één bepaalde wet binnen het sociaal domein. De werkgroep bereidt de adviezen voor, waarna deze in de gezamenlijke vergadering  worden besproken.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Voorzitter:

Brigitta Custers

Werkgroep Wmo:

Jo Vaessen (tevens penningmeester)
Monique Knops

Werkgroep Jeugd

Vanessa Krahmer
Roswitha Barth

Werkgroep Participatie:

Anja Widdershoven-Frijns  (tevens secretaris)
Joep Wings

Meer Informatie

Kunt u verkrijgen via Email:

info@adviesraad-simpelveld.nl