Voorwaarden deelname levensbomenbos Simpelveld 2de inschrijvingsronde

Artikel 1: Inschrijving adopteren/aankoop levensboom

 1. Inschrijving start op 18 september 2023 tot en met 2 oktober 2023;
 2. Er is slechts één inschrijving per adres mogelijk;
 3. Er zijn twee rechtsgeldige manieren van aanmelden/inschrijven, dit betreft: 
  1. Invullen van het digitale aanmeldingsformulier via de website www.simpelveld.nl (tabblad: actueel/projecten/levensbomenbos Simpelveld). U ontvangt een bevestigingsmail;
  2. Of u kunt het aanmeldingsformulier aanvragen via info@simpelveld.nl o.v.v. ‘aanmeldingsformulier levensbomenbos Simpelveld’. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk maandag 2 oktober 2023 bij ons aan de balie retour te zijn aangeleverd. U ontvangt een bevestigingsmail.
 4. Inschrijver heeft de mogelijkheid om één gewenste soortkeuzes op het inschrijfformulier aan te geven. Indien de aangegeven soortkeuze niet meer voorhanden is wordt aan de betreffende inschrijver/adoptant vanuit de gemeente (mits de inschrijver/adoptant deze optie op het inschrijfformulier heeft aangevinkt) een andere beschikbare boomsoort toegewezen; 
 5. Het is niet mogelijk voor de inschrijver/adoptant om de plantlocatie te bepalen; 
 6. Indien er meer dan 16 inschrijvingen zijn, vindt toekenning (door de gemeente) plaats in volgorde van binnenkomst ofwel het principe van first come, first serve;
 7. Alle inschrijvers/adoptanten krijgen uiterlijk in november 2023 bericht.  

Artikel 2: Levensboom

 1. De te adopteren levensbomen bestaan uit de volgende soorten (wijzigingen voorbehouden):  
  1. Styphnolobium japonicum ‘Harry van Haaren’ (Honingboom), aantal: 1 stuks;
  2. Cornus controversa (Reuzenkornoeltje), aantal: 6 stuks;
  3. Malus ‘John Downie’ (Sierappel), aantal: 4 stuks;
  4. Alnus glutinosa ‘Imperialis’ (Varenbladige zwarte els), aantal: 5 stuks;
    
 2. In totaliteit worden er in het levensbomenbos Simpelveld 72 bomen aangeplant.
 3. Alle bomen hebben de maatvoering: 14/16 (omtrek gemeten op 130cm hoogte) en worden met draadkluit aangeplant (wijzigingen voorbehouden). 

Artikel 3: Kosten adopteren levensboom

 1. De adoptant betaalt eenmalig € 50,00 incl. BTW aan gemeente Simpelveld voor het adopteren van een boom; 
 2. Indien de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen (datum factuur is richtlijn) wordt betaald, vervalt het recht van adoptie. 

Artikel 4: Plantlocatie en (gedeeltelijke) aanplant boom

 1. De plantlocatie wordt door de gemeente bepaald;
 2. De plantlocatie wordt voor de aanplantdag (conform het ontwerp) door de gemeente uitgezet en uitgegraven;
 3. De betreffende boom wordt op voorhanden (gezien het gewicht en de juiste aanplanthoogte) door de gemeente machinaal in het plantgat geplaatst. Tevens wordt het plantgat al deels met aarde gedicht (om uitdroging van de wortels te voorkomen), worden drie kniepaaltjes geplaatst en wordt (indien benodigd) noodzakelijke beluchting geïnstalleerd. 

Artikel 5: Aanplantdag

 1. Er wordt één aanplantdag d.d. 27-01-2024 georganiseerd;
 2. Tijdens de aanplantdag wordt de adoptant in de gelegenheid gesteld om de geadopteerde boom samen met de gemeente (gedeeltelijk/ zie artikel 3, lid 3) in het levensbos op de aangewezen locatie aan te planten;
 3. Op de aanplantdag zelf krijgt de adoptant de gelegenheid om de laatste scheppen aarde in het plantgat aan te brengen, de kniepaaltjes dieper in de grond te slaan, boombanden te bevestigen en de grond rondom de kluit aan te drukken;
 4. Indien de inschrijver op het aanmeldingsformulier aangeeft de boom niet te willen aanplanten wordt deze door de gemeente aangeplant;
 5. Indien door (extreme) weersomstandigheden het aanplanten van bomen op de aanplantdag niet mogelijk is wordt de aanplantdag verschoven naar 10-02-2024. Dit wordt door de gemeente bepaald;
 6. Indien door (extreme) weersomstandigheden het aanplanten van bomen op de verschoven aanplantdag d.d. 10-02-2024 niet mogelijk is wordt een nieuwe datum geprikt. Dit wordt door de gemeente bepaald.

Artikel 6: Eigendomsrecht en overdracht 

 1. De levensboom wordt eigendom van de eigenaar van het Levensbomenbos;
 2. Op de aangeplante boom kan geen eigendomsrecht worden ontleend door de adoptant. 

Artikel 7: Gebruik van de locatie en rechten en plichten van de adoptant

 1. De adoptant is verplicht de locatie slechts in overeenstemming met de bestemming levensbomenbos te gebruiken en als een goed huisvader/beheerder voor de locatie te zorgen; 
 2. Het is de adoptant onder meer niet toegestaan:
  a)    Enige overlast te veroorzaken. Onder overlast wordt onder andere verstaan; lawaai, rook, stank, en dergelijke;
  b)    Op de locatie, of in de directe omgeving van de locatie, snoeihout te verbranden;
  c)    Op/in de locatie bestrijdingsmiddelen (pesticiden/biociden) te gebruiken; 
  d)    Op/in de locatie kunstmeststoffen te gebruiken; 
  e)    De gedaante, aard of indeling van de locatie te wijzigen; 
  f)    Op de locatie bij wet verboden activiteiten te ontplooien; 
  g)    Op de locatie caravans, auto’s, aanhangers e.d. te parkeren of op te slaan of toe te laten dat dit geschiedt; 

Artikel 8: Beheer- en onderhoud levensboom en levensbomenbos 

 1. Het beheer- en onderhoud van de levensbomen wordt door gemeente Simpelveld uitgevoerd;
 2. Het beheer- en onderhoud van de grasvegetatie wordt door gemeente Simpelveld uitgevoerd;
 3. Het beheer- en onderhoud van de verharde paden, straatmeubilair, afrastering, poorten en dergelijke wordt door gemeente Simpelveld uitgevoerd;
 4. Het beheer- en onderhoud van de boomspiegel (bijvoorbeeld: onkruidvrij houden) en het schoonhouden van het boomplaatje van de betreffende levensboom dient door de adoptant te worden uitgevoerd; 
 5. In het kader van onder andere het robuuste karakter van het levensbomenbos kan de gemeente besluiten om het gras in en de bosschages om het levensbomenbos minder frequent te maaien en te snoeien. In dit kader dient er rekening mee te worden gehouden dat:
  a)    De levensboom door begroeiing van zijpaden niet altijd even goed bereikbaar zal zijn;
  b)    De mogelijkheid bestaat dat het boompaaltje met nummer door begroeiing niet altijd even goed zichtbaar zal zijn;
 6. Het is mogelijk dat aangelegde (zij)paden, waaraan de bomen liggen, in regenachtige perioden nat en modderig zijn en hierdoor eventueel niet beloopbaar zijn; 
 7. De bomen in het levensbomenbos zullen in een zo natuurlijk mogelijk omgeving uitgroeien tot een volwaardig bos.

Artikel 9: Garantie levensboom

 1. Voor elke geadopteerde boom geldt een inboettermijn (vervangingstermijn) van vijf jaar na de eerste aanplantdatum. De betekent dat wanneer de boom binnen vijf jaar na de plantdag sterft of beschadigd raakt, deze vervangen wordt. In eerste instantie wordt deze vervanging/inboet indien benodigd eenmalig uitgevoerd.

Artikel 10: Boomplaatje en boomkaartje

 1. De gemeente Simpelveld levert bij de boom één boomplaatje. Op het boomplaatje komt standaard de vermelding/tekst: ‘Levensbomenbos Simpelveld’, de boomsoort, het begeleidend boomnummer en de maand en het jaar van aanplant. Het boomplaatje wordt op een schuin afgezaagde boompaal bij de boom bevestigd;
 2. De adoptant heeft de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap van maximaal 100 woorden aan te leveren voor het boomkaartje. Het boomkaartje wordt aan de boom bevestigd. De gemeente Simpelveld levert eenmaal één boomkaartje. Aan de levensboom of boommaterialen (kniepaaltjes en dergelijke) mag maar één boomkaartje met maximaal 100 woorden worden bevestigd.

Artikel 11: Centrale bord 

 1. Er wordt één centraal (informatie)bord geplaatst;
 2. Op het centraal (informatie)bord wordt het begeleidend boomnummer, de boomsoort en de naam of namen van de adoptant (maximaal 2 namen) indien gewenst aangebracht.

Artikel 12: Persoonlijke uitingen en/of attributen aan/rondom boom of aan de boompalen

 1. Er mogen geen persoonlijke uitingen en attributen aan/rondom de boom of aan de boompalen worden bevestigd. Illegaal en/of aanstootgevende aangebrachte tekstborden en/of attributen en dergelijke die buiten het boomplaatje en het boomkaartje (artikel 10) worden aangebracht/geplaatst worden verwijderd.
 2. Het plaatsen van brandbare artikelen, zoals kaarsjes of waxinelichtjes, evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving, zijn ten strengste verboden.

Artikel 13 Asverstrooiing en/of asbegraving

 1. Asverstrooiing en/of asbegraving is op het gehele perceel niet toegestaan.

Artikel 14: In situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien

 1. In situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van het levensbomenbos ofwel gemeente Simpelveld.