Rioolheffing

De rioolheffing is een gemeentelijke heffing die gebaseerd is op het in eigendom of in gebruik hebben van een perceel of woning. De gemeente(raad) stelt jaarlijks de verordening op de rioolheffing vast met de daarbij behorende tarieven. De aanslag voor de rioolheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Op de website van de BsGW vindt u alle relevante informatie over de rioolheffing. Anders dan de naam doet vermoeden wordt rioolheffing niet alleen geheven wanneer u een aansluiting op het riool heeft. U bent bijvoorbeeld ook rioolheffing verschuldigd als u vanaf uw perceel regenwater afvoert via gemeentelijke grond. Ook als u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding van rioolheffing kunt u terecht op de website van de BsGW.