Alle Parkstadgemeenten hebben ingestemd met de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg.

In de Strategie is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van waterklaar(externe link) klimaatverandering op te vangen. 

Het klimaat verandert, Parkstad verandert mee

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Parkstad. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Het raakt onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, de landbouw, natuur en onze economie. Zo zorgde een langdurig tekort aan water tussen 2018 en 2020 voor problemen voor bomen planten en gewassen, met een daling van de grondwaterstand, uitdroging van bodems en bodemsterfte als gevolg. Daar tegenover staan de extreme regen en overstromingen in de zomer van 2021, die leidden tot grote schade aan woningen en infrastructuur in grote delen van Zuid-Limburg, België en Duitsland. Hoewel in Nederland geen dodelijke slachtoffers vielen, gebeurde dit net over de grens in Duitsland en België wel. We zien tijdens langere periode van hitte (hittegolven) een toename van het aantal sterfgevallen onder kwetsbare groepen en ouderen. De verwachting is dat deze weersextremen ook in Parkstad in de toekomst verder toenemen.

Aanpassen aan klimaatverandering is een grote opgave, waar we met z’n allen (bewoners, bedrijven, verenigingen en overheid) voor staan. Want alleen door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen we overlast en schade als gevolg van extreem weer tot een minimum beperken. Daarbij biedt klimaatadaptatie ook kansen om een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze inwoners te versterken. Denk aan het planten van bomen en het vergroenen van tuinen voor meer schaduw en infiltratie en opvang van regenwater.

Het is daarom ook belangrijk om klimaatadaptatie te verbinden met de andere sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven in de regio. Zo zorgen we ervoor dat de regio Parkstad ook in de toekomst een regio is waar het aangenaam, veilig en gezond wonen, werken en recreëren is.

Samen met onze inwoners en bedrijven

Gemeenten hebben altijd al belangrijke taken gehad op het gebied van stedelijk (water)management met daarbij de wettelijke taak om de gezondheid van inwoners zo goed als mogelijk te bevorderen. De context waarin we deze taak uitvoeren is wel veranderd als gevolg van klimaatverandering. Waar deze opgave in het verleden vooral als een opgave voor de waterpartners werd gezien, is inmiddels duidelijk dat we de ambitie alleen kunnen realiseren als we samen met alle partijen uit de regio samenwerken en de schouders eronder zetten: Overheden, inwoners, bedrijven en vastgoedeigenaren, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden, ambities en expertise. Niets doen is immers geen optie.

In het Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo gaan we in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente in kaart brengen, onderzoeken we hoe we onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via, waterklaar(externe link) en de WoonWijzerWinkel(externe link).