Bestuur

Bestuur

 • Algemeen

  Elke gemeente in Nederland heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  • Stelt de grote lijnen van het gemeentelijk beleid vast
  • Controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert en
  • Treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente.

  Het bestuur ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad is vastgesteld.
  Kortom: het college bestuurt, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert.

  Zoeken in Bestuurlijke informatie.

  Voor een overzicht van de B&W besluiten, raadsbesluiten, amendementen, moties, schriftelijke vragen ex art. 39 RvO en mondelinge vragen ex art. 40 RvO klik hier

  Voor het vergaderschema van de raadsvergadering en commissievergaderingen klik hier