Bezwaar tegen een besluit

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Terug naar home

Bezwaar tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester).

Bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dát u het niet eens bent en wáárom u het niet eens bent met het genomen besluit. Iets over de termijn zeggen ??
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Uw naam en adresgegevens;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
  • De gronden van het bezwaar.

Behandeling bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift wordt voor advies doorgestuurd  naar de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris.
De commissie nodigt u uit om naar de hoorzitting te komen, waar uw bezwaarschrift wordt behandeld. U kunt uw bezwaarschrift daar mondeling toelichten. Ook van de zijde van de gemeente is er de mogelijkheid een toelichting te geven. Na afweging brengt de commissie een advies uit aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, meestal het college van burgemeester en wethouders..
Dit bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift.

Nog vragen?

Meer informatie over het maken van bezwaar of de organisatie van de commissie bezwaarschriften kunt u krijgen bij de secretaris van de commissie: Deze is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 045 544 8383 of via de email info@simpelveld.nl .