Bezwaar tegen een besluit

Bezwaar tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester). Een bezwaarschrift dient schriftelijk en ondertekend danwel via onderstaande electronische weg ingediend te worden.

Bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dát u het niet eens bent en wáárom u het niet eens bent met het genomen besluit. Een bezwaarschrift dient gericht te zijn tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Uw naam en adresgegevens;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
  • De gronden van het bezwaar.

DigiDHet is ook mogelijk via elektronische weg bezwaar aan te tekenen
U hebt een DigiD inlogcode nodig om u online te legitimeren.

Bezwaar maken.

Intrekken bezwaar

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit via het onderstaande formulier bezwaar intrekken doen (vereist DigiD). Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften.

Formulier Bezwaar intrekken

Behandeling bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift wordt voor advies doorgestuurd  naar de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris.
De commissie nodigt u, indien het bezwaarschrift ontvankelijk is, uit om naar de hoorzitting te komen, waar uw bezwaarschrift wordt behandeld. U kunt uw bezwaarschrift daar mondeling toelichten. Ook van de zijde van de gemeente is er de mogelijkheid een toelichting te geven. Na afweging brengt de commissie een advies uit aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, meestal het college van burgemeester en wethouders..
Dit bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift waartegen beroep mogelijk is.

Nog vragen?

Meer informatie over het maken van bezwaar of de organisatie van de commissie bezwaarschriften kunt u krijgen bij de secretaris van de commissie: Deze is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 045 544 8352 of 06 38150266 via de email info@simpelveld.nl.