Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

Dit item is verlopen op 15-06-2021.

De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot.

Vanuit het rijk zijn  diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop neemt de gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Burgemeester Richard de Boer: “Onze medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om die maatregelen in gang te zetten. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengen we diverse kosten niet in rekening. Zoals de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat ze niet gebruikt mogen worden. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om rekeningen gericht aan de gemeente sneller uit te betalen. Ook hebben we oog voor kwetsbare personen en gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!”

De ingangsdatum  van de maatregelen is 15 maart 2020 en de looptijd is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen.
 

Enkele maatregelen eruit gelicht:
Geen nieuwe heffing legeskosten voor evenementen die moeten worden verplaatst.

Om organisatoren van evenementen tegemoet te komen en niet op extra kosten te jagen, worden er niet opnieuw leges geheven voor evenementen die moeten worden verplaatst vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding  van het coronavirus.
Is een vergunning al verleend en gaat het evenement plaatsvinden op een andere dag onder dezelfde condities en voorwaarden, dan wijzigen wij (na bericht van de organisator) de datum van de vergunning, zonder opnieuw leges in rekening te brengen.

Retournering gemaakte legeskosten voor tot 1 juni geplande evenementen die geannuleerd worden.
Van evenementen die gepland stonden binnen de periode dat overheidsmaatregelen gelden en die niet verplaatst maar geannuleerd worden, vindt (na bericht van de organisator)  retournering van legeskosten plaats.

Idem: Legeskosten i.v.m. Collectes.
Voor wat betreft legeskosten i.v.m. collectes hanteren we eenzelfde handelwijze als voor legeskosten evenementen

Simpelveldse verenigingen: eenmalig 10% verhoging van stimuleringssubsidies o.b.v. de  Subsidieverordening Welzijn 2010 van in de gemeente Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen alsmede een vervroegde betaling 2e termijn stimuleringssubsidies.
Als generieke maatregel naar Simpelveldse verenigingen/ organisaties worden de stimuleringssubsidies als bedoeld in de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente Simpelveld verhoogd met een eenmalig additioneel subsidiebedrag ter hoogte van 10% boven op het reguliere subsidie 2020.
Daarnaast wordt de 2e termijn stimuleringssubsidie vervroegd uitgekeerd.
Verenigingen hoeven niets te doen. Deze maatregel wordt de komende periode automatische uitgevoerd.

Kwijtschelden huur van niet genoten uren van gemeentelijke verenigingsaccommodaties.
Een aantal verenigingen huurt gemeentelijke accommodaties (sporthal, gymnastiekzaal, buitensportaccommodaties, MFC Op de Boor) en kan daarvan nu geen gebruik maken. De niet-genoten uren’ worden niet in rekening gebracht voor de duur dat de accommodaties op basis van de overheidsmaatregelen corona-crisis gesloten blijven.
Verenigingen hoeven niets te doen. Deze maatregel wordt de komende periode automatische uitgevoerd.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Hierin onderschrijven en volgen wij de BsGW-lijn.
De BsGW heeft reeds namens de deelnemende gemeenten gecommuniceerd dat er tot en met 30 juni 2020 juni geen gemeentelijke belastingen worden geïncasseerd. Ook andere incassomaatregelen worden uitgesteld (bv. als mensen nu al achterstallig zijn).       

Snelle betaling facturen MKB en ZZP-ers
Om te voorkomen dat MKB- en ZZP-ondernemers in financiële problemen komen, worden facturen die gericht zijn aan de gemeente sneller uitbetaald.

Kwijtschelding precariobelasting (voornamelijk terrassen ondernemers)
De precariobelasting 2020 wordt in zijn geheel kwijtgescholden.

Kosten onderhoud 2020 toeristische bewegwijzeringsborden voor rekening gemeente.
De kosten voor aanschaf en plaatsing van de toeristische bewegwijzeringsborden heeft de gemeente in het verleden voor haar rekening genomen, waarbij de afspraak is gemaakt, dat ondernemers de kosten voor het jaarlijks onderhoud/reparatie van deze (bruine) borden voor hun rekening nemen. Voor 2020 zal de gemeente de onderhoud/ reparatiekosten voor haar rekening nemen.

Kwijtschelden huur café Sporthal de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren.
Passend bij de coulance-oproep naar vastgoedeigenaren willen wij als gemeente een voorbeeldfunctie hierin vervullen door de huur van Café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk verhuurd vastgoed aan een horeca-ondernemer) kwijt te schelden gedurende de ‘verplicht gesloten periode’.

Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders
Ouders die een drempelbedrag voor het leerlingenvervoer betalen ontvangen dit terug voor de periode dat er als gevolg van de crisis geen leerlingenvervoer plaatsvindt.

Continuering betaling kinderopvang SMI
In de gemeente Simpelveld ontvangt een aantal kinderen/ouders kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). Op dit moment verblijven deze kinderen (voor een deel) thuis. Om de kinderopvangorganisaties tegemoet te komen, betalen we de SMI voor deze kinderen wel door aan de kinderopvangorganisaties.

Financiële verplichtingen naar aanbieders / continuïteit financiering sociaal domein borgen.
Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. In de lijn van de VNG afspraken geven wij ruimte en betrachten we soepelheid in de verantwoording. Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Wij zetten de financiering van de omzet aanbieders onverminderd door,  zoals die contractueel overeengekomen was dan wel op basis van een zo goed mogelijke inschatting daarvan.