Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente.
De burgemeester is voorzitter van het college. Daarnaast heeft hij een aantal wettelijk taken, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Simpelveld heeft drie wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Meestal zijn ze ook gekozen tijdens de gemeenteraadverkiezingen, maar dat hoeft niet. Iemand die eenmaal is benoemd tot wethouder, maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad. Door deze scheiding kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders beter controleren.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

De secretaris is aanwezig in de B&W-vergadering en staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taak. De secretaris ondertekent mede de stukken die van het college uitgaan. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur over de ambtelijke organisatie.