Ontwikkeling uitkijkpunt Hulsveld

Ontwikkeling uitkijkpunt Hulsveld

Uitkijkpunt Hulsveld wordt een van de toegangspoorten tot het Land van Kalk. Het gebied wordt ingericht met een prachtig park en kleinschalige daghoreca. Wethouder Hub Hodinius: “Het overgrote deel van de toeristen komt naar Zuid-Limburg om te wandelen en te fietsen. Dat zijn nog steeds de hoofdactiviteiten. Maar mensen willen tijdens hun wandeling ook iets beleven. Waar kan dat beter dan bovenop de Huls? De top van de heuvel biedt een uniek uitzicht over de hele regio. Bij helder weer zie je de uitlopers van de Eifel en de Ardennen. Het is een van de mooiste panorama’s van heel Limburg. Toeristisch gezien is dit een markant punt dat verder ontwikkeld kan worden tot een uitkijkpunt, dat past in de landelijke omgeving.”

Heel bijzonder is dat de beroemde sarcofaag van Simpelveld een plek krijgt in de plannen voor het uitkijkpunt. Een exacte kopie van het origineel (dat te bewonderen is in het Oudheidkundig Museum van Leiden), wordt op een bijzondere manier in de heuvel verwerkt, waardoor dit unieke object weer zichtbaar is, daar waar het ooit werd ontdekt: in Simpelveld. Het Romeinse gebouw dat op het reliëf in de askist is te zien, komt in de vorm van een glazen huisje terug boven op de Huls. Daarmee wordt een klein stukje van het Rijke Romeinse verleden van deze gemeente toegankelijk gemaakt. 

De aangepaste ontwerpen voor de herinrichting van uitkijkpunt Huls(veld) kunt u hieronder inzien. In dit ontwerp zijn de eerste opmerkingen meegenomen die door betrokkenen zijn gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst op 12 februari 2020. 

Er is nadrukkelijk nog geen sprake van een definitief ontwerp. Er zijn een aantal zaken die naar aanleiding van het huidige plan nog aandacht vragen, zoals de verkeersaanpassingen aan de Hulsbergerweg en de verkeersveiligheid bij de aansluiting op de Remigiusstraat.

Voorontwerp- bestemmingsplan “Herinrichting Uitkijkpunt Huls” 

Met ingang van woensdag 9 juni 2021 ligt gedurende 6 weken het voorontwerp van het bestemmingsplan “Herinrichting Uitkijkpunt Huls” voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BPuitkijkpunthuls-VO01.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herinrichting van een deel van het Hulsveld en het realiseren van een uitkijkpunt. Verder wordt voorzien in een (dag)horecagelegenheid met terras. Tevens zullen de huidige parkeervoorzieningen (langsparkeren) uitgebreid worden. Het in zuidelijke richting aflopende terrein wordt heringericht als park met wandelpad(en) en enkele zit-eilanden, en is openbaar toegankelijk. 

Inspraakreacties 

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder een schriftelijke inspraakreactie indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

17-09-2020 Presentatie van het Uitkijkpunt Huls(veld)