Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Bocholtz is een hechte gemeenschap met een bruisend verenigingsleven. Het dorp is een volwaardige dorpskern met zowel commerciële als maatschappelijke voorzieningen zoals een school, supermarkt en een gezondheidscentrum. Sterke familiebanden en nabuurschap dragen in belangrijke mate bij aan de hechte gemeenschap. De mensen kennen elkaar en zorgen voor elkaar.
Om de kern Bocholtz levendig en aantrekkelijk te houden gaat de gemeente met verschillende onderwerpen aan de slag:

  • dorps wonen
  • behouden en versterken van basisvoorzieningen
  • benutten van de toeristisch-recreatieve potentie
  • levendige netwerken en burgerparticipatie

In gesprekken met inwoners, ondernemers en andere partners zijn het afgelopen jaar deze onderwerpen aan de orde gesteld. De centrale vraag daarbij was: hoe zou Bocholtz er over 10 jaar uit moeten zien, gelet op die vier thema’s? De uitkomst van die gesprekken is samengevat in een Integraal Dorpsontwikkelingsplan.

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Nu het plan klaar is, gaat de fase van uitwerking en uitvoering in. Het ligt voor de hand om te beginnen met die onderdelen uit het plan die:

  • op korte termijn een stevige impuls kunnen geven aan de leefbaarheid in Bocholtz;
  • versterkend werken naar de andere thema’s;
  • op korte termijn te realiseren zijn:
  • op draagvlak kunnen rekenen:
  • waarvoor op korte termijn concreet middelen ingezet kunnen worden.

De gemeente start nu met het fysiek opwaarderen van het centrum van Bocholtz om de aantrekkelijkheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren.

6 april 2021: start werkzaamheden in kern Bocholtz

Binnenkort geeft wethouder Wiel Schleijpen het startsein voor de revitalisering van de kern Bocholtz: “Op 6 april gaat de schop de grond in. Dan nemen we de openbare ruimte onder handen om de aantrekkelijkheid van het dorpshart te vergroten. Het wordt een gezellige kern, met de Wilhelminastraat als hart van het plan, met terrasjes, water en groen. Dat geeft de leefbaarheid in het dorp een stevige impuls en biedt nieuwe kansen voor onze ondernemers.”

Aannemersbedrijf BLM Wegenbouw gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van het werk en de bestellingen van de benodigde materialen. Zodra faseringen, omleidingen en dergelijke bekend zijn, wordt u hierover uiteraard verder geïnformeerd. 

Hieronder kunt u de tekeningen inzien van alle verschillende planonderdelen.