KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, REGULIERE PROCEDURE

KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, REGULIERE PROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

 •      Voor                       :  legalisatie gekapte esdoorn
 •      Locatie                   :  Kruinweg 1b 058 te 6369 TZ Simpelveld
 •      Verzenddatum       :  30 maart 2022
 •      Dossiernummer     :  2022-009987

 •      Voor                       :  het verbouwen van de bestaande aanbouw met functiewijziging.
 •      Locatie                   :  Minister Ruijsstraat 66, 6351 CL Bocholtz
 •      Verzenddatum       :  29 maart 2022
 •      Dossiernummer     :  2022-005877

 •      Voor                       :  het geven van trainingen en cursussen
 •      Locatie                   :  Zandberg 20, 6351 AK Bocholtz
 •      Verzenddatum       :  6 april 2022
 •      Dossiernummer     :  2022-014212

 •      Voor                       :  het plaatsen van een kunstwerk / standbeeld D’r Kloon en een informatiebord
 •      Locatie                   :  Wilhelminastraat ongenummerd ter plaatse van de hellingbaan bij de parkeerplaats te Bocholtz
 •      Verzenddatum       :  5 april 2022
 •      Dossiernummer     :  2022-003851

 •      Voor                       :  het realiseren van drie padelbanen bij de tennisvereniging
 •      Locatie                   :  Sportlaan 3, 6369 VC te Simpelveld
 •      Verzenddatum       :  5 april 2022
 •      Dossiernummer     :  2022-011592

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.