Openbare vergaderingen raadscommissie 20 en 25 juni

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Openbare vergaderingen raadscommissie 20 en 25 juni

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

Openbare vergadering raadscommissie

Donderdag 20 juni 2019
Tijdstip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. R. Erkens

Agendapunten

Grondgebiedzaken

• Actielijst cluster Grondgebiedzaken en stand van zaken projecten 
• Raadsvoorstel beleidsnota archeologie
• Raadsvoorstel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid Limburg

Burgerzaken

• Actielijst van cluster Burgerzaken
• Raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg Jaardocument 2018, 2e Begrotingswijziging 2019, Begroting 2020 en het Meerjarenperspectief 2020-2023 
• Raadsvoorstel Omnibuzz - begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020, meerjarenperspectief 2021-2023 en jaarverslag 2018
• Raadsvoorstel ISD Kompas Jaarstukken 2018, Beleidsplan 2019/2020, Gewijzigde begroting 2019, Primitieve begroting 2020 & Meerjarenraming 2020-2023
• Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023) GR WOZL en GR WSP Parkstad

Dinsdag 25 juni 2019
Tijdstip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. R. Erkens

Agendapunten

Middelen

• Actielijst van cluster Middelen
• Raadsvoorstel BsGW ontwerpbegroting 2020 en ontwerp meerjarenbegroting 2020-2024, kadernota begroting 2020 en bestuursverslag 2018
• Raadsvoorstel Stadsregio Parkstad Limburg Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen 2021 - 2023 
• Raadsvoorstel Rd4 ontwerpbegroting 2020, begrotingswijziging 2019 en jaarrekening 2018
• Raadsvoorstel RUD Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en jaarrekening 2018
• Raadsvoorstel onderzoek Rekenkamercommissie ‘keuze aanbesteden, aandacht aan besteden’
• Raadsvoorstel jaarstukken 2018
• Raadsvoorstel berap voorjaar 2019

Wilt u een vergadering van de raadscommissie bijwonen, dan bent u van harte welkom. 
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u inzien op de website: www.simpelveld.nl (klik op bestuur/gemeenteraad/vergaderschema).

De stukken liggen vanaf 7 juni 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis.

Meepraten?

Meepraten kan in de commissievergaderingen. We hebben wel een aantal spelregels: 
 Inspreken kan alleen over een onderwerp van de agenda.
- Maximaal 30 minuten spreektijd (van gezamenlijke sprekers) per onderwerp.
- Inspreken over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat is niet mogelijk.

Wilt u meepraten? Meld dit dan minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de  raadsgriffier via telefoonnummer 045 - 5448383 of griffier@simpelveld.nl onder vermelding van het onderwerp en uw adresgegevens.