Voornemens ambtshalve uitschrijving uit de Basis registratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) week -30

Voornemens ambtshalve uitschrijving uit de Basis registratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) week -30

Dit item is verlopen op 02-08-2017.

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

     Naam                                geb. datum        datum uitschrijving
*    Lardenoije, I.A.A.A.         08-05-1968        19-07-2017
*    Starren, L.H.N.                23-03-2001         19-07-2017
*    Starren, R.J.W.                06-03-1999         19-07-2017

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 16 augustus 2017 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.