Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 38

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 38

Dit item is verlopen op 08-10-2016.

Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde persoon niet heeft voldaan aan de verplichting om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De  Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen:

Naam geb datum datum uitschrijving
Bekkers 11-12-1982 08-09-2016

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 7 oktober 2016 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.