Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 36

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 36

Dit item is verlopen op 14-09-2016.

Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam Geboortedatum Datum uitschrijving
Schuncken, D.W.H.M.     10-03-1971        25-08-2016    

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 22 september 2016 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.