Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 24

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 24

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

     Naam                       geb. datum        datum uitschrijving
*    Hoeben, G.J.J.        16-08-1960        07-06-2017

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 6 juli 2017 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.