Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 20

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 20

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP

In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De  Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).
 

 Naam                              geboortedatum           datum voornemen

 K.M.L. Knops                       29-11-1989                 07-05-2019                                                                      

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 05-06-2019 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.