Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 16

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 16

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam                    geb. datum            datum uitschrijving

* B. Alazmeg         24-08-1991                 05-04-2019

* N. Bebars            01-05-1988                05-04-2019

* W. Alazmeh         13-06-2017                05-04-2019

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 03-05-2019 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft het voornemen de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam geb.                  datum datum       uitschrijving

* Valkenberg, L.E.J.      30-05-1986        08-04-2019

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 07-05-2019 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.