Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de Gemeente Simpelveld (BRP)

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de Gemeente Simpelveld (BRP)

Dit item is verlopen op 12-06-2015.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.

In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Naam geb.datum datum uitschrijving
D. Kleeven 21-04-1996 13-05-1996
M.J.E. Kleeven 01-01-1973

13-05-2015

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 11 juni 2015 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.