Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 50

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 50

Dit item is verlopen op 16-12-2020.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.  

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam                               geb. datum                          datum uitschrijving

* Mevissen, D.J.K.            22-02-1993                             02-12-2020
* Mevissen, A.                   04-10-2018                             02-12-2020
* Mevissen, H                   15-04-2016                             02-12-2020

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 04-01-2021 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.