Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 43

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 43

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP

Daarin staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam                       geb. datum                 datum uitschrijving
* L. Dortants             15-01-1997                   14-10-2020
* P.P. Hoffman          23-02-1992                    14-10-2020
* C. Petre                 17-05-1980                    15-10-2020

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 20-08-2020 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.