Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 3

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 3

Dit item is verlopen op 22-01-2020.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde persoon niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam                                          geb. datum              datum uitschrijving
* dhr. L. Hulst                              20-05-1985                06-01-2020
* mevr. M.H.C. Sterken               05-08-1978                06-01-2020
* mej. D.B.M. Sterken                 22-01-2003                06-01-2020
* dhr. G. Sterken                         29-07-2008                06-01-2020

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 04-02-2020 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.