Vooraankondiging structuurvisie wonen Zuid-Limburg Week -37

Vooraankondiging structuurvisie wonen Zuid-Limburg Week -37

Dit item is verlopen op 17-09-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg op te stellen.

Ten aanzien van dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd en kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

In de regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg wordt de ontwikkelingsrichting van de achttien gemeenten in Zuid-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de planvoorraad voor woningen zodat deze wordt afgestemd op de toekomstige woningbehoefte.

Naar verwachting wordt eind 2015 een ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd. Te zijner tijd zal de ter inzage legging in de gemeenteberichten bekend worden gemaakt. Dan is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de visie.