Vooraankondiging bestemminmgsplan 'Irmstraat 25-27 Simpelveld

Vooraankondiging bestemminmgsplan 'Irmstraat 25-27 Simpelveld

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Het college maakt op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid onder de naam ‘Irmstraat 25-27 Simpelveld’. 

Het plangebied omvat de percelen Irmstraat 25 en 27 en het bestemmingsplan heeft betrekking op een herbestemming van de percelen van een detailhandelsfunctie naar een woonfunctie (3 woningen).
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan voor te bereiden kunt u geen zienswijze indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Er worden ten aanzien van dit voornemen ook geen stukken ter inzage gelegd.

Naar verwachting zal nog in het tweede kwartaal van 2019 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt eenieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in d’r Troebadoer, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe u uw zienswijze kenbaar kunt maken.