Verleende omgevingsvergunning realisatie zonnepanelenpark aan de Preutzerweg in Bocholtz

Verleende omgevingsvergunning realisatie zonnepanelenpark aan de Preutzerweg in Bocholtz

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van een zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz. 

De gemeenteraad heeft ten behoeve van deze omgevingsvergunning op 13 december 2018 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzageprocedure 
Het besluit en alle bijbehorende documenten liggen met ingang van 27 februari 2019 ter inzage. De stukken kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH te Simpelveld en zijn tevens elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0965.OVpreuterswegong-VA01. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Daarnaast kunt u – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken ter zake een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.