Verleende omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat/Scheelenstraat in Simpelvel week 6

Verleende omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat/Scheelenstraat in Simpelvel week 6

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Toelichting 

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat omgevingsvergunning is verleend voor het herinrichten van het openbaar speelveld aan de Hennebergstraat / Scheelenstraat in Simpelveld.

De gemeenteraad heeft ten behoeve van deze omgevingsvergunning op 11 oktober 2018 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzage
Het besluit en alle bijbehorende documenten liggen met ingang van 6 februari 2019 ter inzage. De stukken kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld en zijn ook elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0965.OVhennebergstr-VA01.
 
Beroep 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerp-besluit kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Maastricht. 
 
Daarnaast kunt u – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken ter zake een voorlopige voorziening te treffen. 
 
U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.