Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

Instellen van een 30 km zone in het Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg, en Steenbergervoetpad te Bocholtz.

Besluit:
In verband met de verdere uitbreiding van de 30 km zones op erftoegangswegen hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
* het instellen van een 30 km zone in het Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg en Steenbergervoetpad te Bocholtz.

In verband met de verdere uitbreiding van de 30 km zones op erftoegangswegen zal op de wegen Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg en Steenbergervoetpad te Bocholtz ook het snelheidsregime veranderen. Op dit moment geldt er op voornoemde wegen 50 km/uur. Deze straten worden nu 30 km zones.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de borden A0130zb en A0230ze (begin- en einde 30 km zone).
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 11 september 2019 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.