Verkeersbesluiten Week -24

Verkeersbesluiten Week -24

Dit item is verlopen op 23-07-2015.

Instellen van een 30 km zone in de Min. Ruijsstraat, Gasthof, Oude Smedestraat, Op de Klinkert, Op de Weijer, Emmastraat, Paumstraat, Hofstraat en de Overhuizerstraat te Bocholtz

Burgemeester en Wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:
* instellen van een 30 km zone in de Min. Ruijsstraat, Gasthof, Oude Smedestraat, Op de Klinkert, Op de Weijer, Emmastraat, Paumstraat, Hofstraat en de Overhuizerstraat in Bocholtz. 

In verband met de herinrichting van het gebied Gasthof, Minister Ruijsstraat, Oude Smedestraat is het wenselijk om ook het snelheidsregime voor de gehele (achtergelegen) wijk te bekijken en te veranderen. Op dit moment geldt er op voornoemde wegen 50 km/uur. Met de herinrichting van de openbare ruimte zal een 30 km zone worden ingesteld in de Min. Ruijsstraat, Gasthof, Oude Smedestraat, Op de Klinkert, Op de Weijer, Emmastraat, Paumstraat, Hofstraat en de Overhuizerstraat.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de borden A0130zb en A0230ze (begin- en einde 30 km zone). Daar waar de huidige 50 km wegen aansluiten op reeds bestaande 30 km zones zullen de borden A0130zb en A0230ze in de reeds bestaande 30 km zones worden verwijderd waardoor één groot 30 km zone gebied ontstaat.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 10 juni 2015 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.