Verkeersbesluiten Week -15

Verkeersbesluiten Week -15

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Opheffen blauwe zone Minister Ruijsstraat ter hoogte van huisnummer 34.

In verband met het feit dat de voormalige bakkerij Mélotte in de Minister Ruijsstraat ter hoogte van huisnr. 34 in Bocholtz is gestopt en om de bewoners van de Minister Ruijsstraat extra vrije parkeerplaatsen te kunnen bieden, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het opheffen van de blauwe zone (2 parkeervakken met tijdsrestrictie) in de Minister Ruijsstraat ter hoogte van huisnummer 34 in Bocholtz. Het daarbij horende verkeersbesluit “instellen blauwe zone (2 parkeervakken) met tijdsrestrictie” d.d. 1 september 2006 komt hiermee te vervallen.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het verwijderen van de blauwe zone bebording met tijdsrestrictie en het grijs verven van de trottoirbanden.
 
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 12 april 2017 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant. 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.