Verkeersbesluiten Week- 14

Verkeersbesluiten Week- 14

Dit item is verlopen op 09-04-2020.

Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stationstraat 25a te Simpelveld.

Er is een verzoek ingediend om een parkeervoorziening aan te leggen voor de gehandicapte aanvrager woonachtig op de Stationstraat 25a te Simpelveld.

Besluit:
Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers en dat er van dien aard in de directe omgeving < 100 m geen dan wel geregeld geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor invaliden, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  • de aanleg van één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. ‘Stationstraat huisnummer 25a te Simpelveld.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van een nieuwe flespaal met daar op het bord E06 “algemene invaliden parkeerplaats” met een kentekenbord.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 1 april gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen 6 weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het College, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.