Verkeersbesluit - week 52

Verkeersbesluit - week 52

Dit item is verlopen op 08-02-2018.

Wijzigen voorrangssituatie kruispunt Irmstraat, Dr. Ottenstraat, Nieuwe Gaasstraat

Uit het oogpunt van het waarborgen van de (verkeers)veiligheid en de bruikbaarheid van de wegen (zoals de Irmstraat en Pastoriestraat), het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het verminderen van doorgaand verkeer in de 30 km zone op de Irmstraat en het verminderen van het (vracht)verkeer rondom de kerk (Pastoriestraat/Vroenhofstraat); te Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

  • Het wijzigen van de voorrangssituatie op het kruispunt Irmstraat, Dr. Ottenstraat, Nieuwe Gaasstraat te Simpelveld. De doorgaande route wordt de route Dr. Ottenstraat – Irmstraat (richting Eys) en vice versa.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het wijzigen van alle voorrangsborden rondom het kruisingsvlak, het aanpassen van de infrastructuur en het plaatsen van aanvullende borden “doorgaand verkeer”. Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 27 december 2017 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht