Verkeersbesluit Week -38

Verkeersbesluit Week -38

Dit item is verlopen op 26-10-2018.

Aanleg één gehandicapten parkeerplaats op kenteken in de Deus ter hoogte van huisnummer 3 in Simpelveld.

Er is een verzoek ingediend om een parkeer voorziening aan te leggen voor de gehandicapte aanvrager woonachtig in de Deus te Simpelveld. 

Besluit
Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers en dat er van dien aard in de directe omgeving < 100 m geen dan wel geregeld geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor invaliden, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

* de aanleg van één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Deus huisnummer 3  te Simpelveld. 

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van een nieuwe flespaal met daar op het bord E06 “algemene gehandicapten parkeerplaats” met een kentekenbord. 

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 19 september 2018 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.