Verkeersbesluit - week 25

Verkeersbesluit - week 25

Dit item is verlopen op 04-08-2016.

Gesloten verklaring voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd aanwonenden en brandweer in de zijweg Schoolstraat (naast Schoolstraat huisnr. 1).

Vanwege overlast door met name jeugd op het handbalveld achter de Schoolstraat in Bocholtz is besloten om, vanwege de mogelijkheid tot handhaving hierop, een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd aanwonenden en brandweer in de zijweg van de Schoolstraat (naast Schoolstraat huisnr. 1) en een gesloten verklaring in te stellen in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee bij het tunneltje aan het einde van de Kruisbroedersstraat.

De huidige situatie op het handbalveld in de Schoolstraat levert voor met name aanwonenden en spelende kinderen veel overlast op. Met name jeugdigen rijden met scooters met enorme snelheid over de toegangswegen in de richting van het handbalveld. Dit levert, naast geluidsoverlast, ook regelmatig gevaarlijke situaties op. Op dit moment is er voor de handhavers geen mogelijkheid om hierop handhavend op te treden, echter door het instellen van dit besluit bestaat die mogelijkheid wel.

Gebleken is ook dat de veiligheid van spelende kinderen, door de aanwezigheid van de (hang)jeugd op het handbalveld, in het geding is.

Voor zowel aanwonenden als ook voor de brandweer wordt het onderbord met tekst "uitgezonderd aanwonenden en brandweer" geplaatst zodat zij wel gebruik kunnen blijven maken van deze weg.

Besluit

Uit het oogpunt van de veiligheid, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het beschermen van de spelende kinderen, het reduceren van de (geluids)overlast en de veiligheid in zijn algemeenheid hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  • het instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd aanwonenden en brandweer in de zijweg van de Schoolstraat (naast Schoolstraat huisnr. 1) in Bocholtz en het instellen en een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee bij het tunneltje aan het einde van de Kruisbroedersstraat in Bocholtz.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het aanbrengen van de borden C01 met het onderbord met tekst "uitgezonderd aanwonenden en brandweer" op de hoek bij de zijweg van de Schoolstraat (naast Schoolstraat huisnr. 1) en het bord C01 op het tunneltje aan het einde van de Kruisbroedersstraat.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 22 juni 2016 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.