Verkeers besluiten Week -13

Verkeers besluiten Week -13

Dit item is verlopen op 07-05-2015.

Parkeerverbod aan de evenzijde van de woningen in de Groeneweg tussen de Verlengde Koolhoverweg en de Groeneweg huisnummer 38.

In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten en ten behoeve van het reduceren van de snelheid hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

* Het instellen van een parkeerverbod over een lengte van circa 175 meter in de Groeneweg aan de evenzijde van de woningen tussen de Verlengde Koolhoverweg en Groeneweg huisnummer 38 in Bocholtz met uitzondering van de aangegeven parkeervakken op de rijbaan aan de evenzijde van de Groeneweg.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van de borden E1 op de hoek Groeneweg/Verlengde Koolhoverweg en ter hoogte van Groeneweg huisnummer 38.
Deze maatregel volgt uit de bewonersavond die gehouden is op 9 maart 2015 waarin het overgrote deel van de aanwezige bewoners de voorkeur heeft uitgesproken voor de variant met parkeren aan twee zijden van de Groeneweg op het gedeelte tussen de Verlengde Koolhoverweg en de Groeneweg 38.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 25 maart 2015 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.