Vastelling wijzigingsplan 'oude Molenstraat 7 te Simpelveld'

Vastelling wijzigingsplan 'oude Molenstraat 7 te Simpelveld'

Dit item is verlopen op 23-12-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat het volgende wijzigingsplan is vastgesteld:

Wijzigingsplan ‘Oude Molenstraat 7 te Simpelveld’ (zaaknummer 122136).

Het plan regelt de vormverandering van het bouwvlak van het agrarische bedrijf op het adres Oude Molenstraat 7, 6369 XP te Simpelveld. Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 16 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken – conform de covid19-richtlijnen op afspraak -  inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPoudemolenstraat7-VG01. 

Beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit dan wel een belanghebbende die niet kan worden verweten dat deze geen zienswijze heeft ingediend en die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling.

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.