Stemmen met kiezerspas

Stemmen met kiezerspas

Dit item is verlopen op 10-03-2021.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.Bij afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

2.Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

3.Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.MONDELINGE AANVRAAG

1.De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling Dienstverlening van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

2.Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

3.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

1.Bij Afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2.Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer in het buitenland aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.

3.Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

4.Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

5.Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

1.De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

2.De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

3.De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

4.Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

5.Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

6.Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

ADRESSEN STEMLOKALEN
De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

NR Naam Open op Adres        
1 Sporthal Bocholtz   15-03-2021 Wijngracht 9 
2 Cultuurcentrum de Klimboom   15-03-2021 Dr. Ottenstraat 46 
3 Sporthal Bocholtz  16-03-2021 Wijngracht 9
4 Cultuurcentrum de Klimboom   16-03-2021 Dr. Ottenstraat 46 
5 Markt 17-03-2021 Markt 1
6 Cultuurcentrum de Klimboom  17-03-2021 Dr. Ottenstraat 46            
7 Kantine Sportclub 25 Bocholtz 17-03-2021 Aretsbosweg 13
8 Sporthal Bocholtz  17-03-2021 Wijngracht 9

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag op woensdag 17 maart 2021 zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.