Start inzage ontwerp "Gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Start inzage ontwerp "Gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Dit item is verlopen op 19-01-2017.

Openbare bekendmaking inzage ontwerp ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het ontwerp van de ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’ gedurende zes weken ter inzage ligt vanaf 8 december 2016.

Regionale visie met lokale uitwerking
De acht gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg, Brunssum, Heerlen, Simpelveld, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Kerkrade en Voerendaal, werken samen aan het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie. Het ontwerp van de ‘Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld, Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’ bestaat uit een regionaal gedeelte dat voor alle acht de Parkstadgemeenten identiek is en voor het totale grondgebied van de Parkstadgemeenten geldt. Daarnaast is er voor iedere gemeente een lokale doorvertaling gemaakt dat geldt voor het grondgebied van de betreffende gemeente. 

Aanleiding
De gemeenten werken samen om de woon- en leefomgeving in de regio Parkstad Limburg te verbeteren. Belangrijk hierbij is het in balans brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Er zijn meerdere trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de woningmarkt. Onder andere de (toekomstige) afname van huishoudens en inwoners, de veranderende verhouding koop- en huurwoningen, de verouderde woningvoorraad en de toenemende behoefte van het aantal zorggeschikte woningen. Verder is de regelgeving vanuit de Rijksoverheid veranderd, waardoor woningcorporaties een andere rol hebben gekregen en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ook het energetisch verbeteren van woningen is een belangrijke ontwikkeling. Kortom, de opgaven op de woningmarkt gaan enerzijds over aantallen en anderzijds over kwaliteit. 

Doel
De nieuwe regionale woonvisie met de lokale uitwerking per Parkstadgemeente, vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De kwantitatieve opgaven (het terugdringen van onze woningvoorraad en plancapaciteit) waarover in de afgelopen jaren afspraken gemaakt zijn, worden in deze visie ook kwalitatief uitgewerkt. Daarnaast vormt deze woonvisie het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe we als gemeente en regio, samen met onze partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties) de opgaven op de woningmarkt gaan aanpakken.

Ter inzage
Het ontwerp ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’ ligt van donderdag 8 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden. 
Het ontwerp ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’ kan ook digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website www.Simpelveld.nl/bestuur/regelgeving/programma11.

Indienen inspraakreacties
Gedurende de genoemde termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen.
Schriftelijke reacties stuurt u naar het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Simpelveld, Postbus 21000,6369 ZG Simpelveld.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie belt u tijdens de inzagetermijn met het Klant Contact Centrum op het telefoonnummer 045-5448383. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge inspraakreactie naar voren wil brengen.

Vervolg
Na de ter inzage periode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties, de ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’, vast te stellen.
De vastgestelde versie wordt na het besluit van de gemeenteraad bekend gemaakt. Deze versie is voor inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.