Publicatie vaststelling gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Publicatie vaststelling gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat op 20 april 2017 de gemeenteraad van Simpelveld de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 

Deze woonvisie is het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals bedoeld in artikel 42 lid 1 van de Woningwet. Hiermee komt de Regionale Woonstrategie 2012-2020: kiezen voor Parkstad te vervallen.

Globale inhoud van de nieuwe Woonvisie
De woonvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkstad gemeenten en geeft daarom inzicht in zowel de regionale Woonvisie Parkstad Limburg als de lokale Woonvisie Simpelveld. De woonvisie geeft richting aan de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt; het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief), zodat rekening wordt gehouden met de veranderende bevolkingsontwikkeling en veranderende woonwensen. Daarnaast geeft de woonvisie invulling aan de nieuwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties gebaseerd op de herziene Woningwet. 

De woonvisie is het resultaat van een interactief proces waarin zowel lokaal als regionaal bijeenkomsten met stakeholders (onder andere woningcorporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, makelaars, zorg- en welzijnspartijen, et cetera) zijn georganiseerd, waarbij input is opgehaald voor de nieuwe visie.

Raadpleging van de stukken
De Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 ligt ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden of digitaal via www.simpelveld.nl
Voor de exacte omschrijving van de wijzigingen op de ontwerp Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 wordt verwezen naar de Nota Reacties bij Regionale en Lokale Woonvisie, die bij de gemeente op te vragen is.
Tegen de vaststelling van de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. Deze woonvisie treedt in werking de dag na deze publicatie.