Publicatie ontwerp-besluit omgevingvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz

Publicatie ontwerp-besluit omgevingvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

 Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz. De gemeenteraad heeft ten behoeve van deze omgevingsvergunning op 13 december 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzageprocedure 
Het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en alle overige bijbehorende documenten liggen met ingang van 9 januari 2019 gedurende 6 weken, derhalve tot en met 19 februari 2019, ter inzage. De stukken kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH te Simpelveld en zijn tevens elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0965.OVpreuterswegong-ON01. 
 
Zienswijze 
Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbesluit en/of de ontwerp verklaring van geen bedenkingen indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.