Publicatie Koningsdag

Publicatie Koningsdag

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat vergunning c.q. ontheffing is verleend: 

 aan het bestuur van de stichting ‘Oranje Comité’ (KvK 14062154) voor het houden van het evenement ‘Koningsdag’ op zaterdag 27 april 2019 tussen 12.00 uur en 20.00 op het deel van de Irmstraat gelegen tussen de Meester Jongenstraat en de Nieuwe Gaasstraat te Simpelveld. In het kader van dit evenement is ontheffing ex. artikel 2:5 Apv verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Tevens is ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek tot maximaal 72 dB(A) op  een afstand van 25 meter van het evenement op zaterdag 27 april 2019 van 14.00 uur tot 18.00 uur; 

 aan het bestuur van de stichting ‘Bocholtz Promotion’ (KvK 14090578) voor het houden van het evenement ‘Koningsdag 2019’ op zaterdag 27 april 2019 tussen 11.00 uur en 18.00 uur op de Pastoor Neujeanstraat en de Kerkstraat te Bocholtz.  In het kader van dit evenement is ontheffing ex. artikel 2:5 Apv verleend voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Tevens is  ontheffing ex. artikel 4:5 Apv verleend voor het gebruik van een geluidsinstallatie en/of levende muziek tot maximaal 80 dB(A) op  een afstand van 25 meter van het evenement op zaterdag 27 april 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De burgemeester van Simpelveld maakt verder bekend dat:
 op zaterdag 27 april 2019 aansluitend aan de kerkdienst van 10.00 uur in de Sint-Remigius kerk door de gemeente Simpelveld een processie (stoet) wordt gehouden. De stoet begint vanaf de Sint-Remigius kerk, gelegen aan de Pastoriestraat en gaat vervolgens via de Vroenhofstraat, de Kloosterstraat en het Kloosterplein naar de Marktstraat te Simpelveld. Op de Marktstraat te Simpelveld wordt de stoet ontbonden; 

 op zaterdag 27 april 2019 tussen 17.00 uur en 18.00 uur een optocht door stichting ‘Oranje Comité’ (KvK 14062154) wordt gehouden. De optocht begint vanaf de Irmstraat en gaat vervolgens via de Dr. Ottenstraat, de Brandstraat, de Dr. Schweitserstraat, de Scheelenstraat, de Dr. Ottenstraat, de Stampstraat en de Panneslagerstraat naar de Irmstraat te Simpelveld. Op de Irmstraat te Simpelveld wordt de optocht ontbonden.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:
 op zaterdag 27 april 2019 tussen 12.00 uur en 20.00 uur wordt ten behoeve van het evenement ‘Koningsdag’ het deel van de Irmstraat gelegen tussen de Meester Jongenstraat en de Nieuwe Gaasstraat te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers; 
 op zaterdag 27 april 2019 tussen 11.00 uur en 18.00 uur wordt ten behoeve van het evenement ‘Koningsdag 2019’ de Pastoor Neujeanstraat en de Kerkstraat te Bocholtz, het deel ter hoogte van de kerk en de parkeerplaats, afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers. 

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.