Publicatie besluit omgevingsvergunning Stationstraat ong. te Simpelveld

Publicatie besluit omgevingsvergunning Stationstraat ong. te Simpelveld

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Toelichting 
Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft besloten de aanvraag de omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie Stationstraat ong. tussen huisnr. 27c en 27e te Simpelveld (thans: Stationstraat 27f) te verlenen.

Inzageprocedure
Op de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning is op grond van artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) toegepast, met dien verstande dat eenieder in de gelegenheid is gesteld zienswijzen naar voren te brengen (artikel 3.12, vierde lid, van de Wabo).

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken en bijlagen heeft na voorafgaande (elektronische) kennisgeving in de Staatscourant en het weekblad d’r Troebadoer met ingang van 15 augustus 2017 gedurende zes weken, derhalve tot en met 25 september 2017, ter inzage gelegen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Simpelveld en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de genoemde termijn van zes weken zijn geen zienswijzen ingediend. 

Beroepsclausule
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit dan wel een belanghebbende die niet kan worden verweten dat deze geen zienswijze heeft ingediend en die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Daarnaast kunt u – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken ter zake een voorlopige voorziening te treffen.