Publicatie aanwijzing toezichthouder/opsporingsambtenaar

Publicatie aanwijzing toezichthouder/opsporingsambtenaar

Dit item is verlopen op 14-04-2021.

De burgemeester van de gemeente Simpelveld en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, heeft/hebben op 30 maart 2021 besloten:

als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, de Afvalstoffenverordening gemeente Simpelveld 2017, de Wet basisregistratie personen, Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenverordening gemeente Simpelveld en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te wijzen: 
de stagiair van het cluster vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Simpelveld belast met toezichthoudende en/of opsporingstaken.

de beleidsadviseur OOV van de afdeling Leefomgeving van de gemeente Simpelveld belast met toezichthoudende taken.

als onbezoldigd ambtenaar aan te wijzen, op basis van de cao gemeenten en Ambtenarenwet:

de stagiair van het cluster vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Simpelveld belast met toezichthoudende en/of opsporingstaken.